จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ระดมตรวจคัดกรองเชิงรุกกับกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด19 ยืนยันก่อนหน้านี้ กระทั่งผลตรวจออกมาพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 6 ราย ส่งผลให้ล่าสุดมียอดสะสมรวม 13 ราย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศมาตรการของคณะกรรมการควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ฉบับที่ 4/2564 โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

ตามที่คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ ประกาศพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID19) ซึ่งพักอาศัยในหอพักบุคลากรและดำเนินการส่งเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจุฬาฯ แล้วนั้นคณะกรรมการ โควิด จุฬาฯ ได้มีมาตรการระดมตรวจคัดกรองโรคเชิงรุกกับกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับบุคลากรกลุ่มดังกล่าว จำนวน 230 คน ผลจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกดังกล่าวพบว่า มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) เพิ่มเติมอีก 6 คน รวมเป็น 13 คน

 ดังนั้น คณะกรรมการโควิด-19 จึงได้ดำเนินการต่อไปนี้

1.ขยายการตรวจคัดกรองปูพรมเชิงรุกเพิ่มขึ้นอีก 389 คน (รวมเป็นผู้ได้ตรวจคัดกรองโรคแล้ว 619 คน)

2.สอบสวนโรคอย่างเร่งด่วน โดยร่วมมือกับสถาบันป้องกันและควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค และศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง ขณะนี้สถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยควบคุมดูแลได้ และขอให้ผู้ที่เข้ามาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด

หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปผ่านทาง https://www.chula.ac.th/covid-19/ หัวข้อ "ข่าวสาร COVID-19"

ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย