สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา 1 มี.ค.2561 ให้คนไทยยึดหลักธรรมพระพุทธองค์ อดทนอดกลั้น ไม่เบียดเบียนกัน ทำให้จิตสงบ

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ให้คนไทยยึดหลักธรรมพระพุทธองค์ อดทนอดกลั้น ไม่เบียดเบียนกัน ทำให้จิตสงบ

ดิถีมาฆบูชาเป็นโอกาสให้ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ 4 ประการ ซึ่งบังเกิดขึ้นพร้อมกัน เรียกว่า "จาตุรงคสันนิบาต" กล่าวคือ มีพระภิกษุ 1,250 รูป ที่พระพุทธองค์ทรงส่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนากลับมาเฝ้าพระศาสดาอย่างพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย ทุกรูปล้วนเป็นเอหิภิกขุ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงอุปสมบทประทานให้ พระสงฆ์นั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ และการประชุมกันนั้นตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ

ในโอกาสดังกล่าว สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ประทานอุดมการณ์เผยแผ่พระพุทธศาสนา มีด้วยกันอยู่ 4 ข้อ ข้อแรกได้แก่ 1.ขันติ คือความอดทนอดกลั้น 2.พระนิพพาน เป็นเป้าหมายหลักของผู้ออกบวช เพื่อแสวงหาการหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ด้วยวิธีการตามหลักพระพุทธศาสนา 3.ไม่พึงทำผู้อื่นให้ลำบากด้วยการเบียนเบียนไม่ว่ากรณีใด และ 4.เป็นผู้มีจิตใจสงบจากอกุศลวิตก ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ นอกจากการประกอบศาสนพิธีเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเป็นพิเศษแล้ว พุทธบริษัทควรทบทวนถึงอุดมการณ์ดังกล่าวให้ถ่องแท้ ไม่จำกัดเฉพาะเพียงแต่ในหมูบรรพชิต หากยังรวมถึงฆารวาสด้วย ถ้าแต่ละคนตั้งตนไว้ด้วยขันติธรรม มีความอดทนอดกลั้นในการดำเนินชีวิต มุ่งประพฤติสุจริตธรรมจรรยาเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ ไม่เบียดเบียนกันและกัน ในขณะเดียวกันก็พยายามลดละความชั่วทุกชนิดให้เบาบางจนหมดสิ้นไป ความเจริญสุข ความเกษมปราศภัยในชีวิตของแต่ละคนย่อมจักบังเกิดขึ้นได้อย่างแน่แท้