MEA จัดกิจกรรมปั่นปลูกป่าชายเลน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นางนิภา ธรรมบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานในกิจกรรมปั่นปลูกป่าชายเลน จำนวน 250 ต้น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อแสดงความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าชายเลนที่เป็นพื้นที่สำคัญต่อระบบนิเวศ รวมถึงป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ณ ป่าชายเลน บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

 

 

MEA ให้ความสำคัญด้านการฟื้นฟูธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยร่วมสนับสนุนการปลูกป่าชายเลนและบำรุงรักษาป่าชายเลน ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ และป่าชายเลน บางขุนเทียน เพื่อรักษาพื้นที่ชายฝั่ง ป้องกันการกัดเซาะ เสมือนเป็นกำแพงลดความรุนแรงของคลื่น ช่วยชะลอความเร็วให้ลดลงก่อนที่จะขึ้นสู่ฝั่ง ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน โดยให้ความสำคัญต่อระบบนิเวศและการดำรงชีวิต ทำให้เกิดจิตสำนึกการอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืน

 #ป่าชายเลน #บางขุนเทียน
#MEACSR #CSR
#การไฟฟ้านครหลวง #MEA
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

MEA จัดกิจกรรมปั่นปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566