MEA จัดแข่งขันทักษะช่างสายอากาศ และช่างสายใต้ดิน ประจำปี 2566 ก้าวสู่งานบริการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานพิธีเปิดงานแข่งขันทักษะช่างสายอากาศ และช่างสายใต้ดิน ประจำปี 2566 จัดโดยฝ่ายความปลอดภัย พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน MEA เข้าร่วมงาน แบ่งประเภทการแข่งขันเป็น การแข่งขันงานฮอทไลน์ การแข่งขันดับ/จ่ายไฟ การแข่งขันตรวจสอบสายใต้ดิน และการแข่งขันติดตั้งเครื่องวัดแรงกลาง ณ ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะการไฟฟ้านครหลวง (บางพลี) จ.สมุทรปราการ

ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า การแข่งขันทักษะช่างสายอากาศ และช่างสายใต้ดิน ประจำปี 2566 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคน (Smart People) การพัฒนาระบบงาน (Smart System) และการพัฒนาความสามารถทางดิจิทัล (Smart Digital) เพื่อยกระดับคุณภาพงานบริการและความปลอดภัย สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน

นอกจากนี้ MEA ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตลอดมา จึงได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และจัดฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะประสบการณ์ของการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี การทำงานร่วมกันเป็นทีม มีความพร้อมในการให้บริการ อีกทั้งเพื่อฝึกฝนพัฒนาให้พนักงานภาคสนามให้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย