วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายพรศักดิ์ อุดมทรัพยากุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธานคณะทำงาน Change for Good ของ MEA เป็นประธานเปิดกิจกรรมงาน “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “Soils, where food begins: อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” เพื่อแสดงเจตนารมณ์การขับเคลื่อนนโยบายทรัพยากรดิน เพื่อความปลอดภัยมั่นคงทางอาหาร และความยั่งยืนของประชาชน และสร้างความตระหนักตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม(จอประยูรอุปถัมภ์) อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

โดยมีการจัดกิจกรรม ประกวดวาดภาพจากดิน กิจกรรมปลูกตันไม้ Do It by Yourself กิจกรรมดิน น้ำ อาหารและพลังงานทดแทน ซึ่งมีผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย และเด็กนักเรียนร่วมปลูกผักสวนครัวในแปลงเกษตรของโรงเรียน กิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน การรดน้ำแปลงเกษตรด้วยพลังงานจากโซลาร์เซล ที่ MEA ดำเนินการติดตั้ง และกิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบน้ำบาดาลของโรงเรียน ดำเนินการโดยMEA เขตบางบัวทองและภาคีเครือข่ายในพื้นที่

ซึ่ง MEA ให้ความสำคัญกับการยกระดับการปฏิบัติงานและปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายให้บุคลากรในสังกัดได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนึกร่วมเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดียิ่งขึ้น และมีคุณค่าต่อสังคม เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทยให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย เชื่อมโยงกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Design)

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน สืบสานปณิธาน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของกระทรวงมหาดไทย

คณะทำงาน Change for Good กระทรวงมหาดไทย ของ MEA จัดกิจกรรมงาน "วันดินโลก" (World Soil Day) ปี 2566