"บิ๊กป้อม" หายป่วย ร่วมประชุมคอนเฟอเรนซ์ติดตามการปฎิบัติราชการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในส่วนภูมิภาค

 

วันที่ 6 ต.ค. 65 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

พลเอกประวิตร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เพื่อรับทราบ ผลการกำกับ และติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค ของรองนายกรัฐมนตรีทุกท่าน ผลการดำเนินการ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่ ในการอนุมัติงบกลางฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งสิ้น 1,513 โครงการ และ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ของรองนายกรัฐมนตรี แต่ละท่านตลอดจน จะได้มีการนำข้อขัดข้อง ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในแต่ละพื้นที่เพื่อใช้ประกอบการกำหนดแนวทางหรือนโยบาย รวมทั้งวงเงินงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป ตามที่ที่ประชุม ได้เห็นชอบนโยบายและมาตรการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเห็นชอบกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ และรับทราบความก้าวหน้า ในการกำกับ และติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค นั้น ขอให้กรรมการทุกท่าน พิจารณา ดำเนินการ ดังนี้ 1. เร่งรัด ติดตาม ความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐบาล ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยเร็ว 2. ช่วยเหลือ แก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด อย่างเร่งด่วน และยั่งยืน ตามสภาพปัญหาในปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง 3. ให้บูรณาการ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัล ในการกำกับ ติดตาม ผลการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ให้มีประสิทธิภาพ 4. ให้ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการ ตรวจ ติดตามในพื้นที่ และสรุปผลการดำเนินงาน ตามที่ได้รายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ต่อไปและขอให้ทุกท่าน ดำเนินการ ตามระเบียบราชการ อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์ ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป