"พลเอกประวิตร" เปิดทำเนียบรับข้อเรียกร้องจากผู้แทนกลุ่มมวลชน 3 กลุ่ม ขอแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน แหล่งน้ำ หนี้สิน ยืนยันรัฐบาลมุ่งแก้ไขปัญหา เพื่อประชาชนอยู่ดีกินดี

 

วันที่ 28 ก.ย. 65 ผู้แทนกลุ่มมวลชน ประกอบด้วย ตัวแทนกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย กลุ่มมวลชนสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานและสมาพันธ์เกษตรกรอีสาน (สอส.) และกลุ่มสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน สภาประชาชน 4 ภาค เข้าพบ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน และ กอ.รมน. เข้าร่วมด้วย

โดยผู้แทนกลุ่มมวลชนขอให้รัฐบาลพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ พิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน มีความเหมาะสมและสามารถดำเนินการได้ โดยลดข้อจำกัดและเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้งขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาหนี้สิน เป็นต้น

ทั้งนี้ พลเอกประวิตร ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชนพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานศึกษารวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และพิจารณาตามความเหมาะสม เร่งให้การช่วยเหลือให้เป็นที่ยุติ พร้อมทั้งเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ โดยเร็ว ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวยืนยันว่า รัฐบาลได้มีการดำเนินการมาโดยตลอด เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย และแหล่งน้ำ รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ ยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนกินดีอยู่ดี