เป็นงง! สาวโพสต์ใช้ไฟฟ้าเท่าเดิม แต่จ่ายเพิ่มขึ้น โดยเอาบิลเก่ามาเปรียบเทียบกับบิลปัจจุบันจะเห็นว่า เกิดจากค่า Ft สูงขึ้น ทำให้ยอดเรียกเก็บมากกว่าเดิม แม้จะใช้ไฟในปริมาณเท่าเดิมก็ตามเพจเฟซบุ๊ก CLUB ผู้หญิง โพสต์ภาพบิลเรียกเก็บค่าไฟฟ้าของเดือนก่อนเปรียบเทียบกับเดือนล่าสุด จะเห็นว่าในบิลมีการใช้ไฟฟ้าเท่าเดิม แต่ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้น โดยเพจดังกล่าวระบุข้อความว่า “เราคิดว่าไม่ได้ใช้ไฟเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเลย ทำไมค่าไฟแพงขึ้นหลายร้อย เลยต้องเอาบิลค่าไฟมานั่งดู ถึงกับร้องอ๋อ เราอะใช้เท่าเดิมจริงๆ แต่พี่การไฟฟ้าเค้าไม่เหมือนเดิม ค่า Ft ขึ้นเบาๆ แค่ 277.19% เองจ้า  #ใช้เท่าเดิมแต่จ่ายไม่เท่าเดิม”

 

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาข้อมูลเพิ่มเติมจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้ข้อมูลชี้แจงเรื่องค่า Ft มา ดังนี้

ชี้แจงค่า Ft สำหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า ในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2565

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เห็นชอบค่าไฟฟ้า ตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ที่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้ว สำหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2565 เท่ากับ 93.43 สตางค์/หน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพิ่มขึ้นจากรอบก่อนหน้า 68.66 สตางค์/หน่วย โดยมีรายละเอียดการพิจารณา ของ กกพ. ดังนี้

  1. ค่า Ft ที่คำนวณได้จริงประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2565 เพิ่มสูงขึ้นเป็น 236.97 สตางค์/หน่วย มีสาเหตุหลักมาจากราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นตามราคาพลังงานในตลาดโลก โดยเฉพาะสัดส่วนการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และมีราคาสูง รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้ม อ่อนค่าลง จึงส่งผลให้ค่า Ft เพิ่มสูงขึ้นมาก สรุปรายละเอียด ดังนี้

1.1 ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน และค่าใช้จ่ายตามนโยบาย

ของรัฐ เปลี่ยนแปลงไปจากฐาน (FAC) เท่ากับ 93.43 สตางค์/หน่วย เป็นผลมาจาก

  • ราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันโลก

ที่เพิ่มขึ้นจาก 83.50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล มาเป็น 108.10 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

  • อัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่าลง จากเดิมที่ประมาณการไว้เท่ากับ 33.20 บาทต่อเหรียญสหรัฐ

เป็น 34.40 บาทต่อเหรียญสหรัฐ

1.2 ค่า Ft สะสมซึ่งเป็นผลมาจากส่วนต่างของประมาณการค่า Ft ที่เรียกเก็บกับค่า Ft ที่เกิดขึ้นจริง (AF) โดยค่า AF สะสมในเดือนกันยายน 2564 - เมษายน 2565 คิดเป็น 143.54 สตางค์/หน่วย

  1. กกพ. ได้พิจารณาผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าจากสถานการณ์วิกฤตพลังงาน และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ กกพ. จึงเห็นชอบค่า Ft ขายปลีกที่เรียกเก็บประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2565 เท่ากับ 93.43 สตางค์/หน่วย โดยยังไม่นำส่วนต่างของประมาณการค่า Ft ที่เรียกเก็บกับค่า Ft ที่เกิดขึ้นจริงสะสม ในเดือนกันยายน 2564 - เมษายน 2565 มาเรียกเก็บในค่า Ft เดือนกันยายน - ธันวาคม 2565

จากเหตุผลข้างต้น กกพ. จึงเห็นชอบค่า Ft ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า

ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2565 เท่ากับ 93.43 สตางค์/หน่วย