ลุงป้อม ลุย นครพนม มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน เร่งพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิต

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดนครพนม เพื่อมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พร้อมทั้งมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดนครพนม ณ หอประชุม โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา อ.โพนสวรรค์ โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ

จากนั้น พลเอก ประวิตร ให้เกียรติมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 3 ป่า ประกอบด้วย “ป่าห้วยศรีคุณ” “ป่าดงเซกาแปลงที่สอง ระยะที่ 1” และ “ป่าดงเซกาแปลงที่สอง ระยะที่ 2” เนื้อที่รวม 53,661 ไร่ 1 งาน 39 ตารางวา พร้อมทั้งมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดนครพนมให้กับประชาชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเซกาแปลงที่สอง ระยะที่ 1 จำนวน 338 ราย โดยมีผู้แทนประชาชน จำนวน 5 ราย เป็นตัวแทนรับมอบ

ทั้งนี้ พลเอก ประวิตร มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงาน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องไฟฟ้า น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เส้นทางการคมนาคม และเร่งดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเข้าถึงแหล่งทุนของประชาชน รวมถึงการนำแนวทางสหกรณ์มาใช้ในการบริหารจัดการในพื้นที่ คทช. เพื่อให้ประชาชนสามารถต่อยอดความรู้ มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ คทช. อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ซึ่งหากมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานให้ประสานคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

โดยก่อนหน้านี้ พลเอก ประวิตร ได้มอบนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้แก่ ทางจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม