รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้า (ไม่เกิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน) และค่าน้ำประปา สำหรับผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "บัตรคนจน" เพื่อช่วยเยียวยาประชาชนตั้งแต่ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 เช็กเลยใครรับสิทธิ์ได้บ้าง?


(1 ก.ค.65) สืบเนื่องจากรัฐบาลออกมาตรการเยียวยาประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ให้สามารถ "ลงทะเบียนค่าไฟ และค่าน้ำประปาฟรี" เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย โดยรัฐบาลช่วยค่าไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 เปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนแจ้งรับสิทธิ์โอนเงินชดเชยค่าไฟฟ้าคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้า ลดค่าไฟ ใช้ไฟฟ้าฟรี เงื่อนไข ดังนี้

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ์ 1 สิทธิ์ต่อครัวเรือนต่อเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
2. ผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อเดือน
3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป
4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิ์ไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิ์ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น
5. ผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิ์ในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
6. เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค. 2564 – ก.ย. 2565

ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนใช้ไฟฟ้าฟรี ผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)


ส่วนเงื่อนไข ลงทะเบียนค่าน้ำประปา มีดังนี้

1. ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับ กปน. (ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
2. ใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือน ต.ค.64 - ก.ย.65 (รวม 12 เดือน)

2.2 ใบแจ้งค่าน้ำประปาที่มีการใช้น้ำประปาประจำเดือนไม่เกิน 315 บาท
2.2.1 หากมีการใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาตามจำนวนค่าน้ำประปาที่ใช้จริง
2.2.2 หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท
2.2.3 หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา

3. การรับสิทธิ์
ผู้ใช้น้ำต้องชำระเงินค่าน้ำประปาตามที่ระบุในใบแจ้งค่าน้ำประปา ให้การประปานครหลวงตามปกติ (รองรับทุกช่องทางการชำระเงินที่ กปน. มีให้บริการ) และกรมบัญชีกลางจะโอนเงินการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ลูกค้าในช่วงกลางเดือนถัดไป สิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์บริการประชาชน 1125 หรือ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 02-1092345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 02-2706400

ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ใช้น้ำประปาฟรีผ่าน เว็บไซต์การประปานครหลวง (กปน.) และเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)