"พล..ประวิตร" ห่วงใยสุขภาพประชาชน ย้ำ กนภ. เร่งรัดมาตรการ "ลดแก๊สเรือนกระจก" มีมติโครงการใช้รถโดยสารไฟฟ้า (MADD) ควบคู่มาตรการตรึงราคาค่าโดยสาร ตามนโยบายรัฐบาล

 

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ(กนภ.) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมมูนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

โดยที่ประชุมได้รับทราบ ความก้าวหน้าโครงการกลไกเครดิตร่วม (JCM) ภายใต้ความร่วมมือทวิภาคี ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งมีโครงการต้นแบบ 44 โครงการ โดยมีการรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิต จำนวน 5โครงการ ซึ่งมีปริมาณคาร์บอนเครดิต 4,032 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ประมาณการมูลค่าการสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่น 0.2294 พันล้านบาท คาดว่าจะก่อให้เกิดการลงทุนภายใต้กลไกเครดิตร่วม(JMC) มากกว่า 0.4870 พันล้านบาท และรับทราบความคืบหน้าความร่วมมือในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย ลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก : มาตรการทดแทนปูนเม็ด ซึ่งมีสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย พร้อมด้วยภาคีร่วมดำเนินการ รวม 25 หน่วยงาน ได้ร่วมประกาศ “MISSION 2023” เป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก 1,000,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ภายในปี 2566 รวมทั้งรับทราบ ความคืบหน้าการปรับปรุงยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ และเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ NDCให้สอดคล้องกับถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรี ในการประชุม COP26 ที่ผ่านมา เพื่อส่งไปยัง UNFCCC ก่อนการประชุม COP27 ใน เดือนพฤศจิกายน 2565

ที่ประชุม ยังพิจารณาเห็นชอบโครงการเปลี่ยนรถโดยสารประจำทางสาธารณะของภาคเอกชน เป็นรถโดยสารประจำทางไฟฟ้า(รถร่วมบริการ) ในพื้นที่กทม.(Mitigation Activity Design Document :MADD) ซึ่งโครงการนี้ สามารถสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 500,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า ตลอดอายุโครงการ 10 ปี และช่วยลดมลพิษฝุ่น PM 2.5 เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของคน กทม.และปริมณฑล พร้อมทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานภาคขนส่ง และกระตุ้นให้เกิดการนำรถยนต์สาธารณะไฟฟ้า มาใช้ในประเทศให้เร็วขึ้น

พลเอกประวิตร ยังกำชับคณะกรรมการฯ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมติ กนภ.โดยเคร่งครัด พร้อมให้ขับเคลื่อนโครงการต่างๆและรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง และให้บรรลุผล เพื่อรักษาสุขภาพ อนามัยของประชาชน ให้เป็นรูปธรรมต่อไป