ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ออกประกาศเข้มงวดเรื่อง "การงดรับประทานอาหารร่วมกันในกิจกรรมทางสังคม และสถานที่ทำงาน"

เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ โอมิครอน (Omicion) แพร่กระจายได้เร็วและมีโอกาสทำให้ติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ และปัจจุบันจังหวัดมหาสารคามมีผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) เป็นคลัสเตอร์ จำนวนมากเกิดจากกิจกรรมการรวมกลุ่มและมีการรับประทานอาหารร่วมกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 39) ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 41) ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2565 และ(ฉบับที่ 42) ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มหาสารคาม ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ให้ออกประกาศจังหวัด มหาสารคาม มีรายละเอียดดังนี้

ให้ประชาชนงดรับประทานอาหารร่วมกัน ในกิจกรรมการประชุม การสัมมนา การจัดกิจกรรม ทางศาสนา งานศพ งานบวช งานแต่ง การจัดงานบุญ งานประเพณี รวมถึง การงดรับประทานอาหารร่วมกัน ในสถานที่ราชการ สถานที่ทำงาน และสถานประกอบการ เมื่อพบผู้ไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติ ให้ถูกต้อง ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไข เพิ่มเติมต่อไป


หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ มีความผิดตามมาตรา 4 มาตรา 10 และมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 34 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท