แม้ช่วงนี้จะผ่อนปรนมาตรการหลายอย่าง แต่สาธารณสุข ยังค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกโรคโควิด-19

กระทรวงสาธารณสุข ได้เพิ่มการเฝ้าระวังเชิงรุก ค้นหาผู้ติดเชื้อทั้งในกลุ่มเสี่ยง และสถานที่เสี่ยง จากเดิมที่เน้นเฉพาะการตรวจค้นหาในผู้มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรือคนในครอบครัว

โดยจะใช้การตรวจเชื้อในน้ำลายแทนการตรวจจากโพรงจมูก การตรวจโดยการนำตัวอย่างมาตรวจรวมกันในครั้งเดียว 5 ถึง 10 ตัวอย่าง กำหนดเป้าหมายการตรวจไว้ที่ 6,000 คนต่อประชากรล้านคน หรือประมาณการตรวจ 85,000 คนต่อเดือน

สำหรับประชากรกลุ่มเสี่ยง ก็หมายถึงกลุ่มที่มีแนวโน้มอยู่รวมกันจำนวนมาก เช่น แรงงานต่างด้าวที่อยู่รวมกันในที่พักหรือโรงงาน ผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักในศูนย์กักกันคนเข้าเมือง บุคลากรหรือพนักงานต้อนรับประจำรถสาธารณะ อาชีพเสี่ยงอื่น ๆ บุคลากรทางการแพทย์

ส่วนสถานที่เสี่ยง ได้แก่ ตลาดนัด ศาสนสถาน สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟฟ้า ชุมชนแออัด เป็นต้น

 

รู้ทันโควิด...สธ.เพิ่มค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกโรคโควิด 19 ช่วงผ่อนปรน