“สวนดุสิตโพล” เปิดผลสำรวจ 10 อันดับความวิตกกังวลคนไทย ส่วนใหญ่ห่วงเรื่องความเป็นอยู่ ปากท้อง และค่าครองชีพที่สูงขึ้น

"สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ความวิตกกังวลของคนไทย ณ วันนี้” เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของประชาชน โดยทำการสำรวจจำนวนทั้งสิ้น 1,273 คน ระหว่างวันที่ 6-10 ก.พ.61 สรุปผลได้ 10 อันดับดังนี้ 

อันดับ 1 คนไทยกังวลเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ ปากท้อง เรื่องรายได้ ค่าครองชีพสูง และของกิน-ของใช้ราคาแพง ร้อยละ 78.32 วิธีแก้คือ ประหยัด กินใช้อย่างพอเพียง ทำงานหารายได้เพิ่ม หรือ กู้ยืม หมุนเงิน อันดับ 2 เศรษฐกิจตกต่ำ การค้าการลงทุนไม่ดี ร้อยละ 69.05 เพราะ กระทบต่อทุกภาคส่วน มีคนตกงาน ต่างชาติไม่ลงทุน วิธีแก้ รัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน ธนาคารให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ ยกเว้นภาษี เร่งจัดการเลือกตั้ง อันดับ 3 อุบัติเหตุบนท้องถนน การจราจร ร้อยละ66.46 เพราะ เกิดเหตุบ่อยครั้ง มีความรุนแรงมากขึ้น วิธีแก้ ช่วยกันรณรงค์ กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึก ปฏิบัติตามกฎจราจร เมาไม่ขับ ไม่ประมาท 

อันดับ 4 การเมือง โดยเฉพาะการเลือกตั้งและความขัดแย้ง ร้อยละ 63.45 เพราะ ยังมีความขัดแย้ง การทุจริตคอรัปชั่น กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ อยากให้มีการเลือกตั้ง วิธีแก้ รัฐบาลดำเนินการตามโรดแมป จัดการเลือกตั้ง ปฏิรูปอย่างจริงจัง อันดับ 5 โรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพอนามัย ร้อยละ 63.08เพราะกระทบต่อการทำงาน ค่ารักษาพยาบาลสูง วิธีแก้ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ดูแลสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ อันดับ 6 หน้าที่การงาน งานที่ทำ ธุรกิจ ค้าขาย ร้อยละ 61.67 เพราะ เศรษฐกิจไม่ดี อาจมีการเลิกจ้าง ลดค่าแรง ธุรกิจซบเซา ฯลฯ วิธีแก้ ช่วยเหลือตนเอง หาจุดเด่นเพื่อเพิ่มมูลค่า ขยันทำงานมากขึ้น หารายได้เสริม 

อันดับ 7 สิ่งแวดล้อม ป่าไม้ สภาพอากาศ ร้อยละ 45.17 เพราะมีคนบุกรุก ทำร้ายสัตว์ป่าและธรรมชาติ วิธีแก้ กระตุ้นให้ทุกคนมีจิตสำนึก ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม รัฐเอาจริงเอาจัง อันดับ 8 คุณภาพการศึกษาไทยร้อยละ 43.12 เพราะ มีผลต่อการพัฒนาประเทศ วิธีแก้ ปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง ปรับโครงสร้างการศึกษา อันดับ 9 การบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม สองมาตรฐาน ร้อยละ 42.81 เพราะใช้ช่องโหว่ของกฎหมายในทางมิชอบ ทำให้คนรวยกับคนจนแตกต่างกัน วิธีแก้ มีช่องทางร้องเรียน ดำเนินการอย่างจริงจัง มีบทลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเหมาะสม อันดับ 10 คุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคม ร้อยละ 40.93 เพราะ สังคมเสื่อมโทรม คนเห็นแก่ตัว อารมณ์ร้อน มีพฤติกรรมรุนแรง วิธีแก้ การอบรมเลี้ยงดูที่ดี ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่วัยเยาว์ มีแบบอย่างที่ดีให้เห็น

โพลเปิด 10 อันดับ"ความกังวล"คนไทย เผยห่วงปากท้องมากสุด