"กรุงเทพโพลล์ "เปรียบเทียบ รัฐบาลประยุทธ์ 2 ปีแรก และ 2 ปี หลังพบมีค่าเฉลี่ยลดลงเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะเรื่องการแก้ปัญหาทุจริต และ การสร้างความโปร่งใสติดลบมากที่สุด ขณะประชาชน อยากให้มีการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้รัฐบาลใหม่

"กรุงเทพโพลล์" โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “2 ปีแรก และ 2 ปีหลัง การทำหน้าที่รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี” จากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,228 คน พบว่า ในช่วง 2 ปีแรก ได้ค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 6.31 คะแนน ส่วนในช่วง 2 ปีหลัง ได้คะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 6.04 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบช่วง 2 ปีแรกกับช่วง 2 ปีหลัง พบว่า มีค่าเฉลี่ยลดลง 0.27 คะแนน 

ในช่วง 2 ปีแรก ด้านที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.81 คะแนน รองลงมา คือ ด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 6.67 คะแนน และ ด้านการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น การสร้างความโปร่งใส 6.65 คะแนน 

ส่วน ในช่วง 2 ปีหลัง พบว่า ด้านที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.62 คะแนน รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค ขนส่งมวลชน รถไฟฟ้า 6.47 คะแนน และ ด้านการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 6.36 คะแนน 

เมื่อเปรียบเทียบในช่วง 2 ปีแรก กับ ในช่วง 2 ปีหลัง พบว่า ด้านที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค ขนส่งมวลชน รถไฟฟ้า เพิ่มขึ้น 0.19 คะแนน รองลงมา คือ ด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น โครงการประชารัฐ เพิ่มขึ้น 0.06 คะแนน และ ด้านความสัมพันธ์กับนานาประเทศ ในทุกภูมิภาค เพิ่มขึ้น 0.02 คะแนน 

ด้านที่ได้คะแนนลดลงมากที่สุด คือ ด้านการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นการสร้างความโปร่งใส ลดลง 0.76 คะแนน รองลงมา คือ ด้านการปฏิรูปการเมืองและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย และ เศรษฐกิจของคนในประเทศ ลดลงเท่ากัน 0.54 คะแนน 

เมื่อถามว่า “ประชาชนยังเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ ในการบริหารประเทศหรือไม่อย่างไร” พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.2 ยังเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ ในจำนวนนี้ ร้อยละ 40.7 เชื่อมั่นในการทำหน้าที่ แต่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงในบางตำแหน่ง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ดีขึ้น รองลงมา ร้อยละ 11.5 เชื่อมั่นการทำหน้าที่ทุกๆ ตำแหน่ง ขณะที่ ร้อยละ 47.8 ไม่เชื่อมั่นในการทำหน้าที่ อยากให้มีการเลือกตั้ง เพื่อได้รัฐบาลใหม่มาบริหารประเทศ

ประชาชนเชื่อมั่น "รัฐบาล" ลดลงจาก 2 ปีแรก