กองทัพบก เชิญชวนผู้ปกครอง พาบุตร-หลาน เที่ยวงานวันเด็กของกองทัพบก เพื่อปลูกจิตสำนึกจิตอาสา สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคมนี้ ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด

พันเอกหญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า วันเด็กปีนี้กองทัพบก ขอเชิญน้องๆ มาเปิดโลกทัศน์ และเติมเต็มประสบการณ์ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา กับกิจกรรมทางทหารที่กองทัพบก ได้เตรียมไว้อย่างเต็มที่ ภายใต้ชื่องานว่า "กองทัพบก ปลูกจิตสำนึกเด็กไทย สร้างใจจิตอาสา สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคมนี้ 

ทั้งนี้ กองทัพบกพร้อมสนับสนุนส่วนราชการพลเรือน ภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมวันเด็กของแต่ละพื้นที่ ซึ่งสถานที่จัดงานวันเด็กของกองทัพบกปีนี้ กำหนดจัดที่กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า กรุงเทพฯ โดยมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ในเรื่อง ศาสตร์พระราชา ความรักสามัคคี เสียสละ การมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ ได้แก่ การแสดงนิทรรศการ การจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ และอากาศยานที่เข้าประจำการใหม่และที่มีการพัฒนาให้ทันสมัย ควบคู่ไปกับการแสดงบนเวที การจัดแสดงกิจกรรมกลางแจ้งให้น้องๆ ได้สนุกสนาน เสริมสร้างจินตนาการอย่างเต็มที่ 

ส่วนในพื้นที่ปริมณฑลและส่วนภูมิภาค หน่วยทหารของกองทัพบกได้จัดกิจกรรมวันเด็กในพื้นที่ต่างๆ อาทิ กองทัพภาคที่ 2 จัดที่สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ 3 จัดที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง และค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

กองทัพภาคที่ 4 จัดที่ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์การทหารปืนใหญ่ จัดที่ สนามกีฬาเอมพันธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

ทั้งนี้กองทัพบกขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตร-หลานเดินทางมาร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ หรือหน่วยทหารใกล้บ้าน เพื่อร่วมกันสร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต

ทบ.จัดงาน "วันเด็ก" ยึดหลักศาสตร์พระราชา 13 ม.ค.นี้