โรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ไอเดียดีนำตาข่ายฟุตบอลและเสษวัสดุเหลือใช้ มาทำค้างปลูกผัก พร้อมสอนเด็กเก็บออม จนมียอดเงินออมกว่า 3 ล้านบาทแล้ว

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังช่วยกันทำค้างปลูกผักจากตาค่ายฟุตบอลและวัสดุเหลือใช้ เพื่อนำมาเป็นที่ปลูกผัก เช่น ถั่วฝักยาว ถั่วแปบ บวบ และผักไม้เลื้อยชนิดอื่นๆ รอบโรงเรียนแทนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อนำผักเหล่านั้นไปเป็นผลผลิตเพื่อประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน

นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังใช้ภูมิปัญญาดัดแปลงท่อพีวีซี สำหรับใช้โยกน้ำรดพืชผัก รวมถึงนำเครื่องตัดหญ้าเก่าที่ใช้การไม่ได้แล้วมาประยุกต์ดัดแปลงเป็นรถเข็นเคลื่อนที่ สำหรับฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพตามแปลงผักเพื่อช่วยทุ่นแรง เนื่องจากทางโรงเรียนต้องการให้เด็กนักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ และเห็นคุณค่าจากสิ่งเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งยังเป็นการสนองพระราชดำริตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในการดำเนินชีวิตอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังปลูกฝังให้เด็กเลี้ยงปลาและเลี้ยงสุกรเพื่อนำมูลทำปุ๋ยหมัก พร้อมทั้งสอนให้เด็กรู้จักเก็บออม จนทำให้ปัจจุบันนักเรียนมียอดเงินออมกว่า 3 ล้านบาทแล้ว อีกทั้งโรงเรียนยังได้รับรางวัลเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา แห่งเดียวและแห่งแรกของจังหวัด อีกด้วย