GISTDA เผยภาพจากดาวเทียมไทยโชต บริเวณพื้นที่อำเภอหล่มเก่าและอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ของวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.25 น. พบพื้นที่น้ำท่วมขังรวมแล้วกว่า 19,900 ไร่ แบ่งเป็นอำเภอหล่มเก่า จำนวน 6,900 ไร่ และอำเภอหล่มสัก จำนวน 13,000 ไร่ โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มต่ำ และริมสองฝั่งแม่น้ำป่าสัก ตลอดจนชุมชนที่อยู่อาศัย และเส้นทางคมนาคมบางส่วน

ทั้งนี้ GISTDA ได้ส่งต่อข้อมูลภาพจากดาวเทียมดังกล่าวให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในช่วงนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th