สภาพัฒน์ กางข้อมูลยืนยันขณะนี้ไทยไม่ได้อยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่แค่ชะลอตัวลง