ผู้เสียหาย 1,034 สหกรณ์ฯคลองจั่น เข้าชื่อยื่นคำร้องศาลล้มละลายฯขอโอกาสขยายเวลาฟื้นฟูกิจการ หลังจะครบกำหนด 5ปี หวั่นล้มละลาย-หนี้สูญ

ที่ศาลล้มละลายกลาง ถนนเเจ้งวัฒนะ นายเผด็จ มุ่งธัญญา ประธานกลุ่มสมาชิก สหกรณ์ฯ คลองจั่น ,นางณัชชา ตั้งเลิศวิชชา เป็นผู้แทนสมาชิกเจ้าหนี้ ยื่นคำร้อง 4 ฉบับพร้อมหนังสือมอบอำนาจจากสมาชิกเจ้าหนี้ที่ร่วมลงชื่อ 1,034 รายชื่อ ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง 

เพื่อร้องขอต่อศาลให้ โอกาสสหกรณ์ฯ คลองจั่นคงอยู่ในการฟื้นฟูกิจการเพื่อการชำระหนี้ที่คงค้างให้แก่สมาชิกและเจ้าหนี้ผู้เดือดร้อนกว่าหมื่น ๆ รายและอีกกว่า 3 แสนราย ที่เป็นสมาชิกกับสหกรณ์เจ้าหนี้ 74 แห่งที่จะเดือดร้อนหนัก หากสหกรณ์ฯ คลองจั่นต้องล้มละลายปิดกิจการจะไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ต่อไป 

นายเผด็จ กล่าวว่า แผนฟื้นฟูกิจการฉบับปัจจุบันจะครบกำหนด 5 ปีในวันที่ 21 มกราคม 2564 แม้จะชำระเงินคืนแล้วถึง 3,578 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20.38% แต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ทางคณะผู้บริหารแผนได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขแผนเป็นครั้งที่ 2 เพื่อฟื้นฟูกิจการมากกว่าการถูกสั่งให้ล้มละลาย เพราะทั้งเงินฝากและเงินหุ้นของสมาชิก และเจ้าหนี้จะไม่ได้รับคืนเงิน โดยศาลมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาเพื่อไต่สวนในวันที่ 20 ม.ค.นี้