"รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ" รวมพลังทุกหน่วยงานเดินหน้าพัฒนาการศึกษา ร่วมจัดทำข้อมูลโรงเรียนทั่วประเทศ มุ่งทำงานแบบบูรณาการ-เอกภาพทั้งกระทรวง

ภายหลังจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา เกี่ยวกับนโยบายในการทำแผนการบูรณาการด้านการศึกษา เพื่อให้สามารถบริหารงานในทุกด้านของกระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพ และคุณภาพของโรงเรียน โดยเป็นการทำแผนครอบคลุมโรงเรียนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ในคำสั่งดังกล่าว เป็นการแต่งตั้งคณะทำงานระดับนโยบาย และคณะกรรมการดำเนินงานระดับจังหวัด ซึ่งเป็นการนำบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ ซี 9 ขึ้นไปทุกหน่วยงานมาร่วมกันปฏิบัติ
 
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีผู้อำนวยการเขตการศึกษาไม่เห็นด้วยกับการจัดทำแผนบูรณาการทางการศึกษา และเสนอให้มีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าว ว่า แผนบูรณาการทางการศึกษาเป็นการทำงานเกี่ยวกับโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพระดับชุมชน ซึ่งเป็นการรวมพลังกันของบุคลากรในกระทรวงศึกษาธิการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหาข้อมูลระดับพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาทางการศึกษา
 
“คำสั่งดังกล่าว ไม่ได้เป็นการสั่งการเพื่อให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมีอำนาจเหนือหน่วยงานใดเลย เป็นเพียงการขอข้อมูล และให้ทุกฝ่ายมาทำงานร่วมกัน โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสั่งงานใดๆ ซึ่งในแผนงานนี้ จำเป็นต้องรวมทุกฝ่าย ทุกส่วน เพื่อนำข้อมูลโรงเรียนที่มีอยู่ในระบบทั้งหมด มาวางแผนงานในการพัฒนาการศึกษาของแต่ละจังหวัด ฉะนั้นก็ต้องเอาทุกหน่วยงานมาช่วยกัน ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารสั่งงานข้ามหน่วยงาน ผมยืนยันครับว่า เป็นแค่การเชิญประชุม แล้วก็ขอรับข้อมูล” นายณัฏฐพลกล่าว
 
ทั้งนี้ในการประชุม เป็นการระดมบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรวบรวมข้อมูลโรงเรียนทั้งหมดของแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในสังกัดกรมอาชีวศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อจัดทำแผนบูรณาการทางการศึกษาทั้งประเทศ
 
นายณัฏฐพล กล่าวถึงผลการประชุม ครม. ด้วยว่า ที่ประชุมได้อนุมัติแผนงบประมาณของกองทุนเสมอภาพเพื่อการศึกษา 2565 ในการนำงบประมาณมาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา โดยมีการปรับอัตราการสนับสนุนที่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายจริงที่มีสูงขึ้นในปัจจุบัน นอกจากนี้ ครม.ได้อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) แทนกรรมการชุดเดิมที่พ้นจากวาระ ซึ่งจะมีการนัดประชุมเพื่อหารือถึงปัญหา และแนวทางการยกระดับอาชีวศึกษา เพื่อการขับเคลื่อนประเทศ