โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และบุคคลผู้ทำประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 1,628 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ความว่า 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และบุคคลผู้ทำประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 1,628 ราย ดังนี้

อ่านรายละเอียด เพิ่มเติม

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/035/T_0001.PDF