สตม. เตือน! แรงงานต่างด้าวขออยู่ไทยต่อ รีบติดต่อทำเรื่องภายในวันที่ 31 ต.ค.นี้

(30 ต.ค. 2563) กรณีที่มีการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ให้ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

สามารถติดต่อ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ
โดยใช้หลักฐานประกอบการการยื่นคำขอ ดังนี้
1. แบบคำขอ ตม.7
2. สำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง
3. หนังสือรับรองจากสถานทูต (ถ้ามี) หรือหนังสือรับรองตน เพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักร (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ในเว็บไซต์ของ สตม.)

คนต่างด้าวจะได้รับอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร ครั้งละ 60 วัน โดยเริ่มนับวันอนุญาตวันแรกในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 พร้อมกันทุกประเภท

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ข้อความพูดว่า "COVID-19 สตม. เตือน!!!! เตือน แรงงานต่างด้าว ขออยู่ต่อ ยื่นเอกสาร ภายใน 31 ตุลาคมนี้ ROYAL THAI POLICE IMMIGRATION BUREAU Dma ศูนย์ข้อมูล COVID-19 สายด่วน ณวันที30ตุลาคม2563"