องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เรียกร้องนายกฯ สั่งการให้เอาผิดเจ้าหน้าที่ที่บกพร่อง และผิดพลาดในการทำคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตํารวจเสียชีวิต พร้อมชื่นชมคําแถลงของคณะอัยการสูงสุด ที่มีคําสั่งให้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม เนื่องจากมีกรณีการเสพโคเคนที่ยัง ไม่สิ้นอายุความ และจากการปรากฏของพยานหลักฐานใหม่เรื่องการพิสูจน์ความเร็วของรถเฟอร์รารี่ ที่มิได้บันทึกไว้ในสํานวนคดีเดิม

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ออก แถลงการณ์กรณีตํารวจและอัยการไม่สั่งฟ้องคดีทายาทนักธุรกิจดังขับรถชนตํารวจเสียชีวิตฉบับที่ 2 โดยเนื้อหาในแถลงการณ์ระบุ ดังนี้

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ขอชื่นชมคําแถลงของคณะอัยการสูงสุด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เกี่ยวกับคดีของนายวรยุทธ อยู่วิทยา กรณีขับรถชนดาบตํารวจวิเชียร กลั่นประเสริฐ จนเสียชีวิตคาที่ โดยอัยการสูงสุดมีคําสั่งให้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม เนื่องจากมีกรณีการเสพโคเคนที่ยัง ไม่สิ้นอายุความ และจากการปรากฏของพยานหลักฐานใหม่เรื่องการพิสูจน์ความเร็วของรถเฟอร์รารี่ ที่มิได้บันทึกไว้ในสํานวนคดีเดิม โดยในคําแถลงมีการระบุอย่างชัดเจนว่ามิใช่การรื้อฟื้นคดีแต่เป็นการ ส่งฟ้องใหม่ เนื่องจากคดียังไม่สิ้นสุด

คําแถลงครั้งนี้ ได้สร้างความเชื่อมั่นต่อคณะอัยการสูงสุดเป็นอย่างยิ่ง ทําให้คนไทยทั้งประเทศ ยังมีความหวังต่อกระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ตามการส่งฟ้องใหม่ไม่สามารถลบล้างความผิดเก่าของ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีจนเกิดความเสื่อมเสียที่น่าอดสูครั้งนี้ได้

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ฯ จึงขอเรียกร้องให้มีการดําเนินการอย่างเด็ดขาดต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในทุกหน่วยงานที่ทําให้เกิดความบกพร่อง และผิดพลาดได้ถึงขนาดที่ทําให้หนึ่งในสถาบันสูงสุดของ ประเทศเสื่อมเสียภาพลักษณ์ รวมทั้งประเทศไทยถูกดูแคลนจากนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นตัวอย่าง การลงโทษที่จะใช้ป็นบรรทัดฐานของกระบวนการยุติธรรม

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ จึงขอเรียนเสนอให้ท่านนายกรัฐมนตรี ได้โปรดพิจารณาสั่งการ ให้นําเจ้าหน้าที่ผู้ทําผิดมาลงโทษเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปในอนาคต โดยขอให้ดําเนินการอย่างรวดเร็ว และโปร่งใสเพื่อดํารงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งกระบวนการยุติธรรมของประเทศ อันจะนํามา ซึ่งความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลในการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลและ ในนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันดั่งที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้