นายกรัฐมนตรี เผย ใช้งบฟื้นฟูเพื่อสานต่อเศรษฐกิจ รัดกุม โปร่งใส เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ ThaiMe

(9 มิ.ย. 2563) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยถึง พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 วงเงิน 4 แสนล้านบาท ว่า ต้องดำเนินการอย่างโปรงใส รอบคอบ ตรวจสอบได้ เน้นต้องไม่ซ้ำซ้อนกับแผนงานตามงบประมาณปกติ

นายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมถึงเป้าหมายหลักของการงบประมาณ 4 แสนล้านบาท ว่า เพื่อกระตุ้นการบริโภค เสริมสภาพคล่องในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะการบริโภค การท่องเที่ยว รวมถึงช่วยเหลือธุรกิจ SME กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจในชุมชน และเพิ่มการจ้างงาน โดยเฉพาะช่วยเหลือบัณฑิตจบใหม่ที่ว่างงานด้วย ซึ่งในระยะแรก รัฐบาลได้มีการออกมาตรต่าง ๆ การเงิน การคลัง และมาตรการด้านภาษี การลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบกิจการและเกษตรกร รวมทั้งการใช้งบประมาณเพื่อให้เงินลงไปสู่ประชาชนทุกกลุ่ม

นายกรัฐมนตรี ยังย้ำถึงการใช้งบประมาณ 4 แสนล้านบาทว่า จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการลงทุนหรือแผนงานที่ใช้งบประมาณปกติ เป็นแผนงานระยะยาว ซึ่งรัฐบาลกำลังเดินหน้าตามงบประมาณประจำปี 2563 และ 2564 ทั้งนี้ ยืนยันว่าประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการเพื่อของบประมาณได้ โดยผ่านคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ที่จะส่งต่อมายังคณะกรรมการกลั่นกรองฯ รวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูล งบประมาณ ความคืบหน้าของแต่ละโครงการได้ผ่านเว็บไซต์ ThaiMe โดยจะเร่งดำเนินการทั้งหมดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป