นายกฯ แจงสภาฯจำเป็นต้องมี พ.ร.บ.โอนงบฯ 88,452 ล้าน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญช่วยประชาชนและเศรษฐกิจ​ประเทศหลังได้รับผลกระทบ​จากโควิด-19

(4 มิ.ย. 2563) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... โดยได้ชี้แจงถึงหลักการและเหตุผลในโอนจ่ายงบประมาณบางรายการตั้งไว้เป็นงบประมาณกลาง

โดยระบุว่า เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็น ซึ่งวงเงิน 88,452 ล้านบาท จำเป็นต้องตราเป็น พ.ร.บ.โอนงบประมาณ ฉบับนี้ เพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ถือว่าเป็นภัยพิบัติร้ายแรง ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งยังมีปัญหาจากภัยพิบัติ ภัยแล้ง อุทกภัย และในกรณีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นอื่น ๆ

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี​ ยังกล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้จ่ายเงินจากงบกลางจำนวนเงิน 96,000 ล้านบาท แต่ไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายปี 2563 ที่หน่วยรับงบประมาณได้รับการจัดสรร พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ไปตั้งไว้เป็นงบกลาง