การบินไทย ชี้แจงกรณีผู้โดยสารขอคืนบัตรโดยสาร ระบุ ยังคืนไม่ได้ตอนนี้ เหตุกำลังเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้การพิจารณาของศาลล้มละลาย

(28 พ.ค. 2563) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ชี้แจงถึงกรณีผู้โดยสารขอคืนบัตรโดยสาร โดยระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด ทำให้ต้องหยุดทำการบินชั่วคราว และผู้โดยสารจำนวนมากไม่สามารถเดินทางได้ บริษัทจึงให้ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทาง โดยขยายอายุบัตรโดยสาร เปลี่ยนบัตรโดยสารให้เป็น Travel Voucher ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับราคาบัตรโดยสารเดิม การขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร (Refund) ภายใน 180 วัน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

อย่างไรก็ดี ขณะนี้บริษัทฯ ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้การพิจารณาของศาลล้มละลายกลาง จึงถูกบังคับด้วยข้อกฎหมายทำให้ยังไม่สามารถชำระคืนเงินค่าบัตรโดยสารได้ในขณะนี้ โดยต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่ไม่อาจชำระเงินคืนให้ลูกค้ารายต่าง ๆ ได้ชั่วคราว

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะดูแลลูกค้าที่ขอคืนค่าบัตรโดยสาร (Refund) อย่างดีที่สุดภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการอย่างแน่นอน โดยจะแจ้งถึงสิทธิ และความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีฟื้นฟูกิจการทางช่องทางต่าง ๆ ต่อไป