รัฐมนตรีสาธารณสุขได้ออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับสถานประกอบกิจการ

สถานประกอบการที่ต้องมีกฎหมายควบคุม ได้แก่ โรงแรม สปา สระว่ายน้ำ
ร้านเสริมสวย
โรงมหรสพ
สวนสนุก
หอพัก
ร้านสักผิวหนัง
ฟิตเนส และอื่น ๆ

ซึ่งจะต้องมี มาตรการ 4 ด้านดังนี้

1.การควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร
2.การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
3.มีการป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
4.มีการให้ความรู้ คำแนะนำ และเผยแพร่สื่อประชาสัมพัน์
โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดในประกาศดังกล่าวนี้อย่างเคร่งครัด

ในส่วนราชการส่วนท้องถิ่น จะต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดประเภทกิจการที่จะควบคุม และ กำกับดูแลให้ผู้ประกอบกิจการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศกระทรวง ดังกล่าว

สำหรับบทลงโทษผู้ประกอบกิจการที่ฝ่าฝืน จะมีโทษตามมาตรา 68 ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท

รู้ทันโควิด...สถานประกอบการที่มีกฎหมายควบคุมป้องกันโควิด-19