การจัดการมูลฝอยในชุมชนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนะครับ

หน้าที่การจัดการขยะมูลฝอยเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ด้วย ต้องทำยังไงมาดูกัน

หน้าที่ประชาชนทั่วไป จะต้องคัดแยกขยะมูลฝอย // ใส่ถุง 2 ชั้น และทำลายเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ // และแยกมูลฝอยทั่วไป

ส่วนหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท.

1.จะต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่น

2.การเก็บ ขน หรือ กำจัดมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใด ให้เป็นอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น กรณีรราชการส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดการมูลฝอยด้วยตนเองจะต้อง

- จัดให้มีจุดรวบรวมมูลฝอย พร้อมภาชนะรองรับที่มีฝาปิดอย่างเพียงพอและทั่วถึง

- จัดเตรียมยานพาหนะ สำหรับการเก็บขนมูลฝอยโดยอาจแยกตามประเภทมูลฝอย

- กำจัดมูลฝอยให้ถูกต้องตามประเภทของมูลฝอย

- ควบคุมดูแลให้ประชาชนจัดการมูลฝอยให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎกระทรวง ฯ

หากฝ่าฝืนกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป จะมีโทษ ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท

รู้ทันโควิด เกาะติดจอช่อง8 เราจะร่วมสู้โควิดไปด้วยกันนะครับ

 รู้ทันโควิด ... การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน