นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้กรมสรรพสามิตบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง ธนาคารออมสิน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และองค์การสุรา ผลิตและแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่ใช้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ และควบคุมการผลิตโดยมาตรฐานองค์การสุรา เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน จำนวน 1,000,000 ชิ้น ขนาด 25 ml. โดยจะเริ่มแจกจ่ายได้ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ผ่านเครือข่ายธนาคารออมสินทุกสาขา

รวมทั้ง ให้กรมสรรพสามิต สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย สมาคมเอทานอลจากมันสำปะหลัง ผู้ประกอบการโรงงานเอทานอล รวม 26 โรงงาน นำแอลกอฮอล์หรือสุราสามทับ ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ กว่า 300,000 ลิตร และกระจายไปยังสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จำนวน 100 ลิตรต่อวัน และแจกจ่ายให้ประชาชน คนละไม่เกิน 1 ลิตรต่อวันต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ผลิต 26 โรงงานจะได้รับสิทธิทางภาษีอัตราศูนย์ของสุราสามทับ (แอลกอฮอล์) เพื่อเป็นการลดต้นทุนทางภาษี และให้มีปริมาณผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ในการเสริมสร้างความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19