ซาเล้ง เฮ! ขอบคุณ"จุรินทร์"ประกันราคารับซื้อขยะกระดาษ กิโลละ2 บาท

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการหารือแนวทางแก้ปัญหาราคาขยะกระดาษตกต่ำเหลือกิโลละ 50 สตางค์ +นายจุรินทร์ กล่าวภายหลังการประชุมว่า วันนี้ได้มีการหารือร่วมกันสี่ฝ่าย เพื่อแก้ปัญหา ประกอบด้วยซาเล้ง ร้านรับซื้อของเก่า โรงอัดกระดาษ และโรงผลิตกระดาษ ทั้งสี่ฝ่ายร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อช่วยกันหาแนวทางแก้ปัญหาราคากระดาษในประเทศตกต่ำ ซึ่งช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาซาเล้งสามารถที่จะนำเศษกระดาษที่ไปซื้อมาขายได้แค่กิโลกรัมละ 50 สตางค์ถึง 1 บาทเท่านั้น จากการที่ได้เชิญประชุมสี่ฝ่ายมาแล้วครั้งหนึ่งและมอบหมายให้ทั้ง 4 ฝ่ายไปหาหรือร่วมกับท่านอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศและท่านเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มาโดยลำดับรวมแล้ว 3 ครั้ง

นายจุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้ได้มีข้อสรุปร่วมกันแล้วเห็นชอบร่วมกันในการประชุมครั้งสุดท้ายดังนี้ ประการที่1 ขอให้การรับซื้อเศษกระดาษเป็นไปตามกลไกราคาตลาด เมื่อราคากลไกตลาดอยู่ในระดับราคาที่สูงรวมทั้งกลไกราคาตลาดโลกโรงงานผลิตกระดาษซึ่งเป็นปลายทางจะต้องรับซื้อในราคาที่สูงตามไปด้วย จนมาเป็นการรับซื้อเศษกระดาษจากซาเล้งช่วยให้ซาเล้งมีรายได้ที่ดีขึ้นได้ ประการที่2 เมื่อไหร่ที่ราคาตลาดตกต่ำลง จะใช้ข้อตกลงในการกำหนดราคารับซื้อขั้นต่ำ คือในช่วงสามเดือนถัดจากนี้ นับตั้งแต่วันนี้โรงงานผลิตกระดาษ จะรับซื้อเศษกระดาษจากโรงอัดกระดาษซึ่งเป็นขั้นที่สองในราคากิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า 3.50 บาท ณ ราคาหน้าโรงงาน เป็นเวลา 3 เดือนในจำนวนไม่เกิน 30,000 ตันต่อเดือน ส่วนที่เกิน 30,000 ตันไปจนถึงสิ้นปีนี้จะต้องรับซื้อไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 3.30 บาท ณ ราคาหน้าโรงงาน ราคาที่กำหนดนี้จะส่งผลให้ซาเล้งสามารถที่จะนำเศษกระดาษมาขายให้ร้านรับซื้อของเก่าได้ในช่วงสามเดือนถัดจากนี้ไปในปริมาณไม่เกิน 30,000 ตันในราคากิโลกรัมละ 2 บาท ณ ราคาที่กรุงเทพและปริมณฑล ส่วนจำนวนที่เกิน 30,000 ตัน ไปจนถึงสิ้นปีนี้ซาเล้งจะได้ราคาไม่ต่ำกว่า 1.80 บาท ณ ราคากรุงเทพและปริมณฑล

โดยเวลานี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เศษกระดาษเป็นสินค้าควบคุมแล้วและกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศสองฉบับตามมา โดยคณะกรรมการ กกร. ประกาศฉบับแรกคือ กำหนดให้เศษกระดาษเป็นสินค้าควบคุม ฉบับที่สองกำหนดให้มีการปิดและแจ้งราคารับซื้อเศษกระดาษ ให้กำหนดรถสี่ล้อที่ไปรับซื้อเศษกระดาษตามบ้านเรือนไม่รวมซาเล้ง ต้องติดราคารับซื้อเศษกระดาษข้างรถ ร้านรับซื้อของเก่าต้องปิดป้ายราคารับซื้อเศษกระดาษที่มีความชัดเจนโรงงานอัดกระดาษก็เช่นเดียวกัน รวมทั้งโรงงานผลิตกระดาษหรือเยื่อกระดาษซึ่งเป็นปลายทางต้องกำหนดตัวอักษรต้องไม่ต่ำกว่า 10 เซนติเมตรเพื่อให้เห็นได้ชัดเจน และมีการแจ้งราคาที่รับซื้อทุกวันศุกร์แจ้งภายในวันจันทร์ไปที่สำนักงานคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการของกระทรวงพาณิชย์

” และที่ผมได้เข้ามาช่วยคลี่คลายปัญหาให้ก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งสี่ฝ่ายทั้งกับซาเล้งที่ถือว่าจนที่สุดที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตกระดาษให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างน้อยที่สุดผลการหารือก็ได้รับหลักประกันว่าได้รับราคาขั้นต่ำอย่างน้อยมีหลักประกันแล้วว่าไม่ต่ำกว่า 1.80 บาทถึง 2 บาท ณ ราคากรุงเทพและปริมณฑล และจะให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งผู้รับซื้อของเก่าและร้านรับซื้อเศษกระดาษและโรงอัดกระดาษและโรงผลิตกระดาษที่เป็นผู้มาช่วยในการส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ ทำรายได้เข้าประเทศและช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะถ้าทั้งสี่ฝ่ายไม่ร่วมมือกันเกิดปัญหาติดขัดขยะก็จะกองอยู่เต็มบ้านและเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไปซึ่งเป็นประโยชน์กับทั้งสี่ฝ่ายและเป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมและพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านเรือนและมีเศษกระดาษอยู่ที่บ้านด้วย” นายจุรินทร์ กล่าว