การปฏิบัติตัวของประชาชน ณ จุดคัดกรอง ในการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

การเตรียมตัวของประชาชน ในการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

การปฏิบัติตัวของประชาชน ณ จุดคัดกรอง 

๑. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรแสดงตน หนังสือเดินทาง ขณะเดินผ่านเครื่องตรวจกรุณายกขึ้นเสมอหูขวาเพื่อบันทึกภาพ ๒. เปิดกระเป๋าสัมภาระให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ๓. ผู้ปกครองที่มากับเด็ก กรุณาพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำบัตรคล้องคอ และ ให้เขียนชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองติดไว้กับตัวเด็ก ๔. หากมีโรคประจำตัวพกยาประจำตัวมาด้วย ๕. หากมีปัญหาสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ชุดจิตอาสา 

การแต่งกาย ประชาชนทั่วไปที่จะเข้าร่วมพิธีควรแต่งกาย สีเหลือง งดเว้นสีดำและสีเข้ม ส่วนข้าราชการให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละหน่วยงาน 

ติดตามรายละเอียดได้จาก http://phralan.in.th/coronation/rule.php 

การให้บริการอาหาร และน้ำดื่ม http://phralan.in.th/coronation/ruledetail.php?id=1030 

การให้บริการทางการแพทย์ http://phralan.in.th/coronation/ruledetail.php?id=1031 

การให้บริการห้องน้ำ และห้องสุขาเคลื่อนที่ http://phralan.in.th/coronation/ruledetail.php?id=1032