กรมการปกครอง ชูหมู่บ้านดีเด่น"บ้านสวย เมืองสุข"ให้กำลังใจคนทำงานในพื้นที่

กรมการปกครอง ได้ดำเนินการตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายและโครงการสำคัญได้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยผลการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น(บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 ระดับภาค ดังนี้

สำหรับ พื้นที่ ภาคเหนือ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านเกยไชยเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ส่วนภาคกลาง รางวัลชนะเลิศ คือ บ้านหนองทราย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

พื้นที่ภาคใต้ รางวัลชนะเลิศ คือ บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมู่บ้านดีเด่น ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ บ้านกันตวจระมวล หมู่ที่ 1 ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุริทร์