"นิด้าโพล" ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "รัฐธรรมนูญ 2560 จำเป็นต้องแก้ไขหรือไม่" ปรากฎว่า ประชาชนเห็นว่าต้องเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะมาตราที่เกี่ยวกับที่มาของ ส.ว.

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “รัฐธรรมนูญ 2560 จำเป็นต้องแก้ไขหรือไม่” จากหน่วยตัวอย่าง 1,504 คน พบว่า ร้อยละ 37.04 เห็นว่า จำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างเร่งด่วน เพราะการได้มาของ นายกรัฐมนตรี และ ส.ว. ไม่มีความเป็นประชาธิปไตย ไม่มีความยุติธรรม ไม่แตกต่างกับการรัฐประหาร อยากให้นำรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 กลับมาใช้

รองลงมา ร้อยละ 17.15 ระบุว่า ไม่จำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายครั้ง ผ่านการกลั่นกรองมาอย่างดีแล้ว ควรแก้ไขที่ตัวบุคคลมากกว่าแก้ที่รัฐธรรมนูญ

ร้อยละ 13.43 ระบุว่า ควรใช้รัฐธรรมนูญไปสักระยะหนึ่งก่อน แล้วค่อยแก้ไข ร้อยละ 10.90 ระบุว่า ควรใช้รัฐธรรมนูญไปสักระยะหนึ่งก่อน แล้วค่อยตัดสินใจว่าควรแก้ไขหรือไม่ และร้อยละ 21.48 ระบุว่า ไม่ทราบไม่ตอบ ไม่สนใจ

เมื่อถามถึงระยะเวลาที่ควรใช้รัฐธรรมนูญไปก่อนแล้วค่อยแก้ไข พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.56 ระบุว่าควรใช้สัก1 ปี ก่อน รองลงมา ร้อยละ 23.76 ระบุว่า ต่ำกว่า 1 ปี และ 2 ปี ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 3.47 3 ปี ร้อยละ 2.97 5 ปี ขึ้นไป มีเพียงร้อยละ 2.48 ที่ให้ใช้รัฐธรรมนูญ 4 ปี

"นิด้าโพล" เผยปชช.อยากให้แก้ไขที่มาส.ว.