เตือนกินชานมไข่มุก ระวังเบาหวาน พบน้ำตาลน้อยสุด 4 ช้อนชา มากสุดเกือบ 19 ช้อนชา ต่อ 1 แก้ว

ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สุ่มเก็บตัวอย่างชานมไข่มุกทั้งหมด 25 ยี่ห้อ ขนาดแก้วปกติแบบไม่ใส่น้ำแข็ง ซึ่งมีราคาตั้งแต่แก้วละ 23 - 140 บาท พบว่า ยี่ห้อที่มีปริมาณน้ำตาลต่อแก้วน้อยที่สุด จะมีมีปริมาณน้ำตาลเท่ากับ 16 กรัม หรือ 4 ช้อนชา

และยี่ห้อที่มีปริมาณน้ำตาลต่อแก้วมากที่สุด คือมีปริมาณน้ำตาล 74 กรัม หรือ 18.5 ช้อนชา ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำปริมาณน้ำตาลที่ได้รับต่อวัน ไม่ควรเกิน 24 กรัม หรือ 6 ช้อนชา

นอกจากนี้ ยังได้ทดสอบ โลหะหนักในเม็ดไข่มุกทั้งหมด 25 ยี่ห้อ ทุกตัวอย่างไม่พบการปนเปื้อนของตะกั่ว แต่เมื่อนำไปทดสอบสารกันบูดประเภทกรดเบนโซอิก (Benzoic acid) และกรดซอร์บิก (Sorbic acid) ในเม็ดไข่มุก

พบว่า ยี่ห้อที่มีปริมาณสารกันบูดน้อยที่สุด เท่ากับ 58.39 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และยี่ห้อที่พบปริมาณสารกันบูดรวมมากที่สุด เท่ากับ 551.09 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ไม่เกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

เตือนกินชานมไข่มุก ระวังเบาหวาน พบมีน้ำตาลสูงสุด 19 ช้อนต่อแก้ว