ศาลปกครองสูงสุด พิพากษา สั่งกระทรวงคมนาคมต้องปฏิบัติตามคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ จ่ายคืนเงิน 12,000 ล้าน ให้กับบริษัทโฮปเวลล์

ศาลปกครองสูงสุด ได้อ่านคำพิพากษากรณีโครงการโฮปเวลล์ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลาง ที่ก่อนหน้านี้มีคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิฉัยของอนุญาโตตุลาการ ที่ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท)คืนเงินชดเชยให้กับบริษัทโฮปเวลล์จากการบอกเลิกสัญญารวมเป็นเงิน 11,888 ล้านบาท โดยไม่รวมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี

วันนี้ ศาลปกครองสูงสุด ได้มีคำสั่งหรือ พิพากษากลับ มีผลให้กระทรวงคมนาคม โดยการ รถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท) ต้อง ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 51 คือ คืนเงินชดเชยให้กับบริษัทโฮปเวลล์จากการบอกเลิกสัญญา พร้อมคืนหนังสือค้ำประกันมูลค่า 500 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินที่บริษัทได้ชำระเป็นค่าตอบแทนจากการใช้ประโยชน์จากที่ดินของ รฟท. ถึงก่อนวันบอกเลิกสัญญาเป็นเงิน 2,850 ล้านบาท รวมถึงเงินค่าออกหนังสือค้ำประกัน 38 ล้านบาท และเงินค่าก่อสร้าง 9,000 ล้านบาท โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน

ศาลปกครองสูงสุดสั่งคมนาคม จ่ายค่าโง่โฮปเวลล์ 1.2 หมื่นล้าน