สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจหัวข้อ "ประเทศไทยในสายตาคนไทย" ที่มีการสอบถามความคิดเห็นว่า รักอะไรมากที่สุด อะไรดีทีที่สุด อะไรแย่ที่สุด ปรากฎว่า ในคำถามอะไรแย่ที่สุด คำตอบเกินครึ่งก็คือ การเมืองไทย

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ในหัวข้อ "ประเทศไทยในสายตาคนไทย" จำนวนทั้งสิ้น 2,054 คน ระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2562

หัวข้อสำคัญ คนไทย รักอะไร? อันดับ 1 คือ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ / แผ่นดินไทย ประเทศไทย ร้อยละ 43.07 อันดับ 2 วัฒนธรรม ประเพณี เอกลักษณ์ความเป็นไทย ภาษา อาหาร ร้อยละ 33.68

อันดับ 3 ครอบครัว พ่อแม่ พี่น้อง ร้อยละ 27.88 อับดับ 4 ทรัพยากรธรรมชาติ ป่า ทะเล ภูเขา สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 21.86 อันดับ 5 โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัด ปราสาท พระบรมหาราชวัง ร้อยละ 17.06

"สิ่งที่ดีที่สุด" ของประเทศไทยในสายตาคนไทย คืออะไร ปรากฏว่า อันดับ 1 คือ วัฒนธรรม ประเพณี ร้อยละ 37.47 อันดับ 2 สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั่วไทย ร้อยละ 32.48 อันดับ 3 รอยยิ้มของคนไทย ความมีน้ำใจร้อยละ 29.35 อันดับ 4 ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติร้อยละ 23.80 อันดับ 5 อาหารไทยร้อยละ 20.57

แต่ประเด็นที่น่าจับตามอง ก็คือ "สิ่งที่แย่ที่สุด" ของประเทศไทย สายตาคนไทย คือ ปรากฎว่ากลุ่มตัวอย่างเกินครึ่ง คือ ร้อยละ 52.22 บอกว่า คือ การเมืองไทย พฤติกรรมกรรมของนักการเมือง การทุจริตคอรัปชั่น แย่สุด แย่รองลงมาคือ ความไม่มีอิสระ ไม่เป็นประชาธิปไตย ร้อยละ 25.80

อันดับ 3 เป็นเรื่องสภาพเศรษฐกิจ ร้อยละ 19.82 อันดับ 4 ขาดจิตสำนึก ไม่รักสามัคคี แตกแยก ทะเลาะกัน ร้อยละ 19.18 และอันดับ 5 สภาพอากาศ มลพิษ ขยะ การจราจร ร้อยละ 15.34

สวนดุสิตโพลเผย สิ่งที่แย่สุดในสายตาคนไทย คือ "การเมือง"