ทักษิณ ชินวัตร เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องเผชิญวิบากกรรมทางการเมือง นับตั้งแต่พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี วันนี้เราจะไปย้อนไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญๆ

ไทม์ไลน์ วิบากกรรม “ทักษิณ ชินวัตร” 

15 มีนาคม 2551 กระทรวงการต่างชาติ ประกาศยกเลิกหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มน้ำตาล) 2 เล่ม หมายเลข U957441 และหมายเลข Z530117 

15 ธันวาคม 2551 กระทรวงการต่างประเทศ ยกเลิกหนังสือเดินทางทางการทูต D215863 (เล่มแดง) 

แต่ ปี 2554 นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีต่างประเทศในขณะนั้น ได้คืนหนังสือเดินทาง(เล่มน้ำตาล) ทั้ง 2 เล่มให้นายทักษิณ 

27 พฤษภาคม 2558 กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศยกเลิกหนังสือเดินทาง เลขที่ U957441 และเลขที่ Z530117(เล่มน้ำตาลที่นายสุรพงษ์ คืนให้ ) 

5 ก.ย. 58 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 26  2558 เรื่องถอดยศ “พันตํารวจโท” ของนายทักษิณ ชินวัตร ออกจากยศตํารวจ 

26 มีนาคม 2562 คณะกรรมการศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร มีมติถอดชื่อจากศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเตรียมทหาร ประจำปี 2534 และเรียกคืน รางวัลเกียรติยศจักรดาว 

30 มีนาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสรยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์ และเหรียญลูกเสื้อสดุดี ชั้นที่ 1 ของนายทักษิณ ชินวัตร 

ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2562