กกต. เชิญผู้แทนองค์กรจัดการเลือกตั้งต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน และประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เข้าสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ส.ส.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า ในวันที่ 23 มีนาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดโครงการสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2562 ของผู้แทนองค์กรจัดการเลือกตั้งต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในกระบวนการจัดการเลือกตั้งของไทย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรจัดการเลือกตั้งต่างประเทศ และ องค์การระหว่างประเทศ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีร่วมโครงการฯ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 11 ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยเป็นผู้แทนคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ราชอาณาจักรกัมพูชา มาเลเซีย

สาธารณรัฐมัลดีฟส์ สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ International IDEA (องค์การระหว่างประเทศ) รวมทั้งสิ้นจำนวน 42 คน

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์กลุ่มนี้ จะลงพื้นที่สังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2562

กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่มีหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขออนุญาตเข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งด้วยตนเอง ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย จำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ เครือรัฐออสเตรเลีย แคนาดา ราชอาณาจักรเดนมาร์ก สาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ ยังมีองค์กรระหว่างประเทศ 2 องค์กร คือ สหภาพยุโรป และเครือข่ายเอเซียเพื่อการเลือกตั้งเสรี (Asian Network for Free Elections : ANFREL Foundation) รวมทั้งสิ้นจำนวน 145 คน