กตต. ประกาศรายชื่อนายกรัฐมนตรีแล้ว 69 รายชื่อ จาก 45 พรรค โดยไม่ประกาศชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี ตามที่พรรคไทยรักษาชาติเสนอ

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสํานักประชาสัมพันธ์ ออกประกาศแจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้นัดประชุมในวันนี้ เพื่อพิจารณาในประเด็นการแจ้งรายชื่อบุคคล เพื่อเสนอชื่อให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี และได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี แล้ว 69 รายชื่อ จากทั้งหมด 45 พรรคการเมือง

โดยไม่รวมถึงพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยพรรคไทยรักษาชาติ เนื่องจากพระบรมราชวงศ์ทุกประองค์ ทรงอยู่ในหลักการเกี่ยวกับการดำรงอยู่เหนือการเมือง และความเป็นกลางทางการเมือง ของพระมหากษัตริย์ด้วย ไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆ ในทางการเมืองได้ เพราะจะเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามพระราชโองการประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2562

ส่วนอีกประเด็นที่จะต้องจับตาต่อไป คือ การพิจารณาคุณสมบัติของพรรคไทยรักษาชาติว่า จะเข้าข่ายถึงขั้นต้องยุบพรรคหรือไม่ เรื่องนี้ทางกรรมการการเลือกตั้งได้ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนแล้ว และจะมีการประชุมกันในวันพรุ่งนี้

กกต.เปิดชื่อบัญชีนายกฯ  69 ชื่อ ไม่ประกาศชื่อแคนดิเดตจาก ทษช.