มหาเถรสมาคม เห็นชอบให้พระภิกษุ สามเณร ทำบัตรสมาร์ทการ์ด เพื่อเป็นข้อมูลทะเบียนประวัติทั่วประเทศ

ที่ประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม หรือ มส. เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จัดทำสมาร์ทการ์ด แลจัดเก็บฐานข้อมูลพระภิกษุ สามเณร เพื่อให้พระภิกษุ สามเณร ย้ายทะเบียนบ้านเข้าทะเบียนบ้านวัดที่สังกัดหรือพำนักอยู่ให้ถูกต้อง โดยพระภิกษุ สามเณร ที่จะกรอกข้อมูลควรมีพรรษา 1 พรรษาขึ้นไป

สำหรับข้อมูลเบื้องต้น ประกอบด้วย สังกัดคณะสงฆ์ นาม ราชทินนาม เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่เดิม อาชีพเดิม ชื่อบิดา มารดา และความสามารถพิเศษ ประวัติการบรรพชา อุปสมบท – สังกัดวัด เป็นต้น

โดยให้บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติพระภิกษุ สามเณร ลงในโปรแกรมของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล โดยให้ดำเนินการได้ทันที ไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม

มส.เห็นชอบให้พระภิกษุสามเณร ทำบัตรสมาร์ทการ์ดทั่วประเทศ