นายกรัฐมนตรี ตั้งกรรมการดูงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้สมพระเกียรติ เป็นไปตามจารีตประเพณีของไทย

สำหรับในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้สมพระเกียรติ รัฐบาลจึงมีหนังสือกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็น ประธานคณะกรรมการการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ นาย วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

ที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีการเตรียมการในขั้นต้นแล้ว ซึ่งเป็นการพูดคุยภายใน โดยพิธีบรมราชาภิเษก ต้องเป็นไปตามจารีตประเพณีของไทย เพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การเตรียมการของรัฐบาล จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงก่อนการจัดพระราชพิธี วันพระราชพิธี และ หลังพระราชพิธี ซึ่งมีกิจกรรมหลายอย่างที่จะต้องดำเนินการถวาย

นายกฯ ตั้งกก.ดูงานพิธีบรมราชาภิเษกยันมีเลือกตั้งก่อน