ที่โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมให้แม่ลูกร่วมกันลงแขกดำนา พร้อมบอกรัก และหอมแก้มกันกลางทุ่ง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการลงแขกดำนา และสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว

ภาพที่น่ารักมากๆ ระหว่าง คุณแม่เดือนเพ็ญและด.ญ.พรพิรุณ ข้าวกลาง คู่แม่-ลูก ที่มาร่วมกิจกรรมดำนาด้วยกัน ที่โรงเรียนพลจลก ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมขึ้นเนื่องในวันแม่ เพื่อช่วยปลูกฝังลูกให้เรียนรู้วิถีชีวิตคนไทย ที่เติบโตมากับการทำนาปลูกข้าว

โดยมีนายวิเชียร ชาติผดุง ผู้อำนวยการโรงเรียน พาเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและผู้ปกครอง ทำกิจกรรมดำนาในแปลงนาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน โดยให้แม่-ลูก ดำนาด้วยกัน พร้อมกับบอกรักกันกลางทุ่งนา เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการลงแขกดำนา สร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวและความรักสามัคคีของคนในชุมชน

คุณแม่เดือนเพ็ญและเด็กหญิงพรพิรุณ ข้าวกลาง สองแม่ลูก เผยว่า เป็นกิจกรรมที่ช่วยปลูกฝังให้ลูกได้เรียนรู้รากเหง้าของชีวิตครอบครัว ที่เติบโตมากับการทำนาปลูกข้าว อาชีพดั้งเดิมจากบรรพบุรุษที่อยากสอนให้ลูก ๆ เด็ก ๆ รุ่นใหม่ได้รู้ถึงความยากลำบาก กว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดต้องเหน็ดเหนื่อยแค่ไหน ช่วยปลูกฝังให้ลูกเป็นเด็กดีมีคุณธรรม และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมในอนาคต

แม่จูงมือลูกลงแขกดำนาบอกรัก-หอมแก้มกลางทุ่งนา