พรรคพลังธรรมใหม่ เดินหน้าเปิดประชุมใหญ่ มีมติเลือก นพ.ระวี มาศฉมาดล เป็นหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ และให้ นพ.นิทัศน์ รายยวา เป็นเลขาธิการพรรค พร้อมตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคทั้ง 32 คน ทั่วภูมิภาค เพื่อกระจายอำนาจทั่วประเทศ

การประชุมใหญ่พรรคพลังธรรมใหม่ ที่มีสมาชิกกว่า 642 คน ร่วมประชุมเพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นพ.ระวี มาศฉมาดล เป็นหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่คนแรกของประเทศไทย ก่อนดำเนินการประชุมตามขั้นตอนตาม พ.ร.บ. พรรคการเมือง ตามวัตถุประสงค์ของพรรคที่จะสร้างสรรค์สังคมใหม่ให้กับประเทศไทย

ซึ่งได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดแรก 32 คน พร้อมจัดตั้ง นพ.นิทัศน์ รายยวา เป็นเลขาธิการพรรค จัดตั้ง นายอำนวย อินทศร เป็นเหรัญญิกพรรค จัดตั้งนายสามน สังค์ทอง เป็นนายทะเบียนพรรค จัดตั้งกรรมการบริหารพรรคประจำ 12 ภาคทั่วประเทศ

ซึ่งหลังจากการเลือกตั้ง จะเสนอชื่อให้กับคณะกรรมการใหญ่เพื่อพิจารณาอีกครั้ง รวมไปถึงการรับรองข้อบังคับและนโยบายพรรคเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

พรรคพลังธรรมใหม่ เลือก “นพ.ระวี มาศฉมาดล” เป็นหัวหน้าพรรค