อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ จัดงาน 10 ปี งานบุญปลอดเหล้า พบว่า การดำเนินงาน ตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา สามารถประหยัดเงินค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้กว่า 120 ล้านบาท

นาย ธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานวันสืบสานงานบุญปลอดเหล้า “1 ทศวรรษงานบุญปลอดเหล้าสร้างความดีโพธิ์ศรีสุวรรณ” พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนมาก ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

โดย อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นอำเภอต้นแบบในการพัฒนาความเข้มแข็งในระดับชุมชนท้องถิ่น มีกิจกรรมงานพัฒนาในพื้นที่ ที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากภายนอกในหลายด้าน รวมทั้ง ยังเล็งเห็นความสำคัญในการจัดการกับปัญหาสุรา จึงมีการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ด้วยการรณรงค์ให้ชุมชนได้ตระหนักถึงพิษภัยจากปัญหาสุรา และ ช่วยกัน ลด ละ เลิก สุรา

เริ่มต้นจากงานศพปลอดเหล้า และขยายไปสู่งานบุญปลอดเหล้า งานบุญประเพณีปลอดเหล้า และกิจกรรมทางสังคมที่ชุมชนเห็นสมควร ซึ่งงานต่างๆ มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสุราเฉลี่ยประมาณ 30,000 บาท ต่องาน ตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา ที่เริ่มโครงการ สามารถประหยัดเงินค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้กว่า 120 ล้านบาท

โดยในปี 2560 อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มีมูลค่าของการประหยัดค่าใช้จ่าย จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญประเพณีต่างๆ ได้กว่า 11 ล้านบาท

จากการสำรวจความเห็นของชุมชน พบว่า ชาวอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พึงพอใจอย่างมาก อยากให้มีงานปลอดเหล้าตลอดไป ทำให้คนในครอบครัว และ ในชุมชน มีสุขภาพแข็งแรงดีขึ้น ลดความรุนแรงทางสังคม การก่อความทะเลาะวิวาทน้อยลง ครอบครัวมีความอบอุ่น

ทั้งนี้ เพื่อเป็นแบบอย่าง และ ขยายการดำเนินโครงการไปสู่ชุมชนอื่นๆ ทั้งในระดับชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และ ในระดับจังหวัด ต่อไป

จ.ศรีสะเกษ จัดงาน 10 ปี งานบุญปลอดเหล้า พบ ประหยัดเงินได้กว่า 120 ล้านบาท