"ชวลิต" ท้วงจริงๆ "สมคิด" ทุบกระปุกล้วงเงินสะสมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบสองแสนล้าน จ่อรื้อระเบียบเอื้อใช้งบขัดระเบียบมหาดไทย ส่อหวังผลการเมือง

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ มีนโยบายจะนำเงินสะสมของท้องถิ่น ซึ่งมีอยู่ประมาณเกือบสองแสนล้านบาทให้ท้องถิ่นไปจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาอาชีพในชุมชนว่า

ตนเห็นด้วยกับการส่งเสริมท้องถิ่นให้เข้มแข็ง แต่ควรส่งเสริมด้วยการกระจายอำนาจอย่างแท้จริง คือ กระจายทั้งงบประมาณและภารกิจ ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 แต่การใช้เงินสะสมเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวของนายสมคิด ขัดทั้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยและกฎหมาย ดังนี้

1.ระเบียบ มท.ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินสะสมท้องถิ่น ได้กำหนดหลักเกณฑ์การใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จำเป็น เร่งด่วนในท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น การบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งยังต้องสำรองไว้ใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนชรา และคนพิการ เป็นต้นดังนั้น การที่จะขอมติ ครม.เพื่อขอแก้ไขระเบียบ มท.เพื่อเอื้อต่อการใช้เงินดังกล่าว

เท่ากับทำลายหลักการเดิมที่ มท. ได้กำหนดไว้แล้วอย่างรอบคอบ เคร่งครัด เพื่อรักษาเงินสะสมไว้ใช้เมื่อมีเหตุจำเป็น เงินสะสมท้องถิ่นเกือบสองแสนล้านบาทไม่ใช่เพิ่งมาสะสมในห้วงเวลา 3 ปีของการรัฐประหาร แต่ได้สะสมมาตั้งแต่ท้องถิ่นนั้น ๆ เริ่มจัดตั้ง หากหมดลงหรือร่อยหรอในยุคนี้สมัยนี้ และเกิดเหตุสาธารณภัยที่ไม่คาดฝันในท้องถิ่น แต่ไม่มีเงินบรรเทาหรือเยียวยาในเบื้องต้น ถามว่า นายสมคิดจะรับผิดชอบอย่างไร

2. หากรัฐบาลต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีอุดหนุนให้แก่ท้องถิ่นในสัดส่วนที่กำหนดไว้ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 รัฐบาลนี้โฆษณามาตลอดว่า จะปฏิรูปท้องถิ่น ทั้งมีข่าวมาเป็นระยะ ๆจะปฏิรูปโครงสร้างท้องถิ่น ตรวจสอบการทุจริตจริงจัง ถึงขนาดใช้คำสั่ง ม.44 พักงานผู้บริหารท้องถิ่นจำนวนมาก

แต่สุดท้าย โครงสร้างก็ไม่ได้ปรับ ภารกิจก็ยังหวงไว้ที่ส่วนกลาง ไม่กระจายอำนาจอย่างแท้จริง การตรวจสอบการทุจริตก็ไม่บรรลุผลไม่จริงจัง พักงานไว้เพื่อขู่ แล้วก็ดึงมาเป็นพวก มีข่าวว่า จะปล่อยผี เร็ว ๆ นี้ เพื่อมาเลือกตั้งท้องถิ่นบ้าง เลือกตั้งระดับชาติบ้าง ตนรู้สึกเสียดายเวลา 3 ปีเศษที่ผ่านไปจริง ๆ

"งบประมาณในการอุดหนุนท้องถิ่น นอกจากไม่ได้พยายามอุดหนุนตามสัดส่วนของกฎหมายแล้ว ยังจะไปทุบกระปุกล้วงเอาเงินสะสมท้องถิ่นมาใช้ ตามนโยบายที่ขาดการตรวจสอบประการสำคัญ สังคมเริ่มสงสัยว่า เพื่อปูพื้นฐานทางการเมืองหรือไม่ เพราะความล้มเหลวในการปฏิรูป และการตรวจสอบการทุจริตไม่จริงจังเป็นเครื่องพิสูจน์

จึงขอให้สังคมร่วมกันคัดค้านการขอใช้เงินสะสมท้องถิ่น ก็มีข่าวว่าจะนำเรื่องเข้า ครม. สัญจรในสัปดาห์หน้า โดยควรรักษาเงินสะสมท้องถิ่นไว้ใช้เมื่อมีเหตุจำเป็น เร่งด่วน ส่วนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาอาชีพในชุมชน ควรกระจายอำนาจอย่างแท้จริง ทั้งงบประมาณและภารกิจ หากยังหวง อำนาจไว้ที่ส่วนกลางก็ยากที่จะพัฒนาให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศ

"เพื่อไทย" จับตา ครม.สัญจรส่อล้วงเงิน อปท.หว่านการเมือง