โพล เผย ผลสำรวจจากความคิดประชาชน เกี่ยวกับการปรับ ครม. ประยุทธ์ 5 พบว่า ส่วนใหญ่ เห็นด้วย ขอให้เน้นการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้าโพล) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การปรับ ครม. ประยุทธ์ 5” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และ อาชีพ จำนวน 1,251 หน่วยตัวอย่าง เรื่อง ปรับ ครม. ประยุทธ์ 5 ในช่วงก่อนการเลือกตั้ง ปลายปี 2561 พบว่า

ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.11 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะชุดปัจจุบันยังทำงานและแก้ไขปัญหาได้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ประชาชนอยากเห็นคนใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งเข้ามาทำงาน มีวิสัยทัศน์หรือนโยบายใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารประเทศ รองลงมา ร้อยละ 16.71 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะต้องการให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาของประเทศ

ด้าน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,263 คน ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง กระแสข่าว ปรับ ครม.ประยุทธ์ 5 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนเนื่องจากทำให้หลายฝ่ายจับตามองว่าจะมีการปรับครั้งใหญ่ หรือ ปรับบางตำแหน่ง โดยมีอย่างน้อย 5 กระทรวงที่คาดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.92 อยากให้เน้นเรื่องเศรษฐกิจ และ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รองลงมา ร้อยละ 31.94 จะได้มีการปรับเปลี่ยนผู้ที่เหมาะสมเข้ามาทำงาน และ ร้อยละ 23.10 เป็นตำแหน่งสำคัญ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง

ขณะเดียวกัน ประชาชน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 86.61 ยังเห็นด้วยกับการปรับ ครม. เพราะบางกระทรวงไม่มีผลงาน แก้ปัญหาปากท้องและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำไม่ได้ ส่งผลกระทบต่อรัฐบาล และ มีเพียงร้อยละ 13.39 เท่านั้น ที่ไม่เห็นด้วยกับการปรับ ครม. เพราะทำให้เสียเวลาและการทำงานขาดความต่อเนื่อง การทำงานอาจไม่แตกต่างจากเดิม

นอกจากนี้ ประชาชน ร้อยละ 53.45 มองว่า การปรับ ครม. ครั้งนี้เป็นการปรับเล็ก เพราะบางกระทรวงยังคงทำงานได้ ควรปรับเฉพาะกระทรวงที่มีปัญหา บางตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม และ ร้อยละ 46.55 มองว่าเป็นการปรับใหญ่ เพราะเพื่อความยุติธรรมกับทุกกระทรวง

ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ คาดหวังว่าการปรับ ครม. ครั้งนี้ จะทำให้การบริหารงานของรัฐบาลในภาพรวมดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ได้คนเก่ง มีฝีมือ มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้รับ และ อยากให้แต่ละกระทรวงตั้งใจทำงาน มีผลงานเป็นรูปธรรม