โฆษกคณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยืนยัน กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ.บัตรทอง ปฏิบัติภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ และไม่ได้ริดรอนสิทธิรักษาพยาบาลของประชาชน

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ โฆษกคณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง เปิดเผยว่า เนื่องจากที่ผ่านมา 15 ปี มีข้อขัดข้องและปัญหาในทางปฏิบัติหลายประการ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย โดยยืนยันว่า ไม่ได้ลิดรอนสิทธิด้านการรักษาพยาบาลของประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการฯ ได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และหลากหลายช่องทางแล้ว และทางคณะกรรมการฯ ก็พร้อมนำทุกๆ ประเด็น ทั้งที่เห็นด้วยและเห็นต่างจากทุกภาคส่วน เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ

นอกจากนี้กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติม ยังมีการนำประเด็นที่มีปัญหาและประเด็นอื่นๆ ที่สมควรแก้ไข รวมทั้งคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ที่ 37/2559 มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งปฏิบัติภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด

ตามเป้าหมายที่จะทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและยั่งยืน โดยเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนได้รับนั้นจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกมาแสดงความคิดเห็น ทั้งเห็นร่วมและเห็นต่างนั้น ก็สามารถดำเนินการได้ตามหลักประชาธิปไตย ภายใต้กรอบของกฎหมายที่กำหนดไว้