"ศรีสุวรรณ จรรยา" เตรียมขึ้นเวทีอภิปรายคัดค้าน กรณีรัฐบาลจัดซื้อเครื่องบิน T-50TH ให้กับกองทัพอากาศ ในวันที่ 19 กรกฎาคม นี้ ที่ห้องประชุมมูลนิธิ 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว โดยยืนยัน การจัดซื้อเครื่องบินไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกหนด เตรียมฟ้องศาลวันที่ 20 ก.ค.นี้

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 19 กรกฎาคม นี้ เวลา 10.00-12.00 น. ทางสมาคมฯ จะแถลงรายละเอียดและประเด็นการคัดค้านการจัดซื้อเครื่องบิน T-50TH จำนวน 8 ลำ วงเงิน 8,800 ล้านบาทอีกครั้ง ในเวทีอภิปรายสาธารณะ “แก้ปัญหาคอรัปชั่น ชาตินี้หรือชาติหน้า ? (ครั้งฉุกเฉิน 2) ที่ห้องประชุมมูลนิธิ 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ หลังจากนั้น ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นี้ จะหาข้อยุติด้วยการฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคาร A ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ เนื่องจาก

1.การจัดซื้อเครื่องบินที-50ทีเอช ไม่สอดคล้องใดๆ กับรัฐธรรมนูญ 2560 เพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติให้รัฐต้องมีกำลังทหารไว้เพื่อป้องกันประเทศ ไม่ได้กำหนดให้รัฐต้องจัดให้มีการซื้อเครื่องบินที-50ทีเอช ไว้เพื่อป้องกันประเทศ

2.การอ้างมาตรา 3 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 2560 ว่าหน่วยงานของรัฐซึ่งรวมถึงกองทัพอากาศต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมาย และหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุก ของประชาชนโดยรวมนั้นเป็นการกล่าวอ้างโดยไม่คำนึงถึงมาตรา 3 วรรคแรก เสียก่อนที่บัญญัติไว้ชัดเจนว่า "อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย" ไม่ใช่อำนาจอธิปไตยเป็นของกองทัพอากาศ หรือของกระทรวงกลาโหมหรือของรัฐบาลฝ่ายบริหารแต่เพียงฝ่ายเดียว

3.การอ้างมาตรา 52 ของรัฐธรรมนูญ 2560 ว่ารัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราชอธิปไตยบูรณภาพแห่งอาณาเขต และเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยนั้น มาตรา 52 ดังกล่าวเป็นการบัญญัติให้ รัฐต้องจัดให้มีการทหาร การทูต และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่กำหนดให้รัฐต้องจัดให้มีการซื้อเครื่องบินที-50ทีเอชไว้แต่อย่างใด ซึ่งในยุค 4.0 นี้เขาใช้การทูตและการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ

4.ข้อกล่าวอ้างที่ว่าการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ขอถามว่า สอดคล้องกับหลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักความโปร่งใส และมีขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบได้อย่างไร และประชาชนคนธรรมดาสามารถตรวจสอบกระบวนการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพได้หรือไม่ อย่างไร

"ศรีสุวรรณ" เตรียมขึ้นเวทีอภิปราย ค้านรัฐบาลจัดซื้อ "เครื่องบิน T-50TH"