สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง “ความปรองดองที่ยั่งยืน กับทางออกประเทศไทยในสายตาสาธารณชน” ซึ่งประชาชนคิดว่า ควรใช้เวลา อีก 1 ปี จึงจัดการเลือกตั้ง เนื่องจากส่วนใหญ่ คิดว่า ความขัดแย้งรุนแรงของคนในชาติจะเหมือนเดิม หากมีการเลือกตั้งวันนี้

ชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง “ความปรองดองที่ยั่งยืน กับทางออกประเทศไทยในสายตาสาธารณชน” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพ 1,480 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 14 - 17 มิถุนายน 2560 โดย ข้อแรก ถามว่า “แนวทางสู่ความปรองดองที่ยั่งยืนของคนในชาติ” ใน10 ลำดับ คำตอบที่ได้ คือ

อันดับ 1 ร้อยละ 91.8 ระบุว่า ต้องมีความรัก ความเมตตา ความเอื้ออาทร ของ ผู้ปกครอง และ เจ้าหน้าที่รัฐ คือ แนวทางสู่ความปรองดอง ความสงบสุข

อันดับ 2 ร้อยละ 90.7 ระบุ ให้อิสระสื่อมวลชน ตรวจสอบรัฐบาลและผู้มีอำนาจรัฐได้มากขึ้น

อันดับ 3 ร้อยละ 90.5 ระบุ กระบวนการยุติธรรมต้องมีมาตรฐานเดียว ไม่หลายมาตรฐาน

อันดับ 4 ร้อยละ 89.9 ระบุ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ลดความไม่เป็นธรรมให้ประชาชน

อันดับ 5 ร้อยละ 89.7 ระบุ ปฏิรูปตำรวจ ต้นตอกระบวนการยุติธรรม เพื่อประชาชนทั้งประเทศแท้จริง

อันดับ 6 ร้อยละ 89.5 ระบุ ต้องนำหลัก ค่านิยม 12 ประการและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จริงจังต่อเนื่อง

อันดับ 7 ร้อยละ 89.1 ระบุ ประชาชนทั้งประเทศต้อง ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนจากการชุมนุม

อันดับ 8 ร้อยละ 88.5 ระบุ ต้องไม่ปรองดองกับคนที่บงการและคนที่ก่อคดีอาชญากรรม คดีอุกฉกรรจ์

อันดับ 9 ร้อยละ 88.3 ระบุ ทหาร ต้องเป็นกลาง เข้าถึงชุมชนลดความเดือดร้อน ลดความเหลื่อมล้ำทุกด้าน

และ อันดับ 10 ร้อยละ 85.9 ระบุ พรรคการเมืองต้องคัด คนที่ดีและเก่ง มาทำงานเพื่อประชาชนแท้จริง ไม่นำคนที่จะก่อความขัดแย้งขึ้นอีกกลับมาให้ประชาชนเลือก

ส่วนประเด็น "ความขัดแย้ง รุนแรง ของคนในชาติเป็นอย่างไร ถ้าเลือกตั้งวันนี้" ผลสำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.7 คิดว่า ความขัดแย้งรุนแรงของคนในชาติจะเหมือนเดิม ถ้ามีการเลือกตั้งวันนี้ ร้อยละ 54.9 ระบุ ระยะเวลาที่เหมาะสม จัดการเลือกตั้ง คือ มากกว่า 1 ปี ขึ้นไป ในขณะที่ร้อยละ 45.1 ระบุ จัดการเลือกตั้งในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ตามลำดับ และ ร้อยละ 39.3 คิดว่า ไม่เหมือนเดิม

โพลชี้คนต้องการเลือกตั้งโดยเร็ว เชื่อได้ ส.ส. ดีกว่าทุกครั้ง

ด้าน ‘สวนดุสิตโพล’ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,237 คน ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2560 เรื่อง ‘ประชาชนคิดอย่างไร กับการเลือกตั้ง สรุปผลได้ ดังนี้

1.ประชาชนต้องการให้มีเลือกตั้ง ส.ส. ในช่วงใด?

อันดับ 1 ร้อยละ 28.29 โดยเร็ว อย่างให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว เพราะอยากเห็นบ้านเมืองก้าวหน้า ปัญหาต่าง ๆคลี่คลาย การเลือกตั้งมีผลต่อการพัฒนาประเทศ ฯลฯ

อันดับ 2 ร้อยละ 26.19 ตามโรดแมปของนายกฯ ที่ยังไม่ได้กำหนดเวลา เพราะจะได้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ ควรมีความพร้อมทุก ๆ ด้าน อยากให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฯลฯ

อันดับ ร้อยละ 21.75 ภายในปี 2561 เพราะมีความเป็นไปได้มากที่สุด เป็นเวลาที่เหมาะสม ทุกฝ่ายมีเวลาเตรียมความพร้อมได้มากขึ้น ฯลฯ

อันดับ 4 ร้อยละ 15.52 ภายในปี 2560 นี้ เพราะนายกรัฐมนตรี เคยประกาศไว้ว่าจะเลือกตั้งในปี 2560 หลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ควรจะมีการเลือกตั้งได้แล้ว ฯลฯ อันดับ 5 ร้อยละ 8.25 ไม่แน่ใจ

2.สิ่งที่ประชาชนตั้งใจสำหรับการเลือกตั้งในครั้งที่จะถึงนี้ คือ

อันดับ 1 ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง รักษาสิทธิของตนเอง ร้อยละ 88.20

อันดับ 2 เลือกคนดี คนที่เหมาะสมเข้ามาทำงาน ร้อยละ 76.96

อันดับ 3 อยากเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น เศรษฐกิจฟื้นตัว ร้อยละ 66.21

อันดับ 4 ไม่ขายเสียง ไม่ชี้นำ/การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ร้อยละ 65.72 อันดับ 5 ติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งให้มากขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ร้อยละ 46.81

3.ประชาชนคิดว่าการเลือกตั้งในครั้งที่จะถึงนี้น่าจะได้ ส.ส.เข้าสภาฯ แบบใด?

อันดับ 1 คิดว่า ดีขึ้นกว่าทุกครั้ง ร้อยละ 47.62 เพราะเชื่อว่า รธน.ฉบับใหม่ จะทำให้ได้นักการเมืองที่ดีเข้ามาทำงาน คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญและมีความตื่นตัวกับการเลือกตั้งในครั้งที่จะถึงนี้ ฯลฯ

อันดับ 2 คิดว่า เหมือนเดิม ร้อยละ 46.80 เพราะพฤติกรรมนักการเมืองเปลี่ยนแปลงยาก ยังคงมีการแบ่งพรรคแบ่งพวก น่าจะเป็นคนกลุ่มเดิม หน้าเดิม ที่เข้ามา ฯลฯ

อันดับ 3 คิดว่า แย่กว่าทุกครั้ง ร้อยละ 5.58 เพราะการเมืองเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์ อาจเกิดความขัดแย้งมากขึ้น กฎหมายเลือกตั้งบางข้อ ยังเป็นประเด็น และไม่ได้รับการยอมรับ ฯลฯ

โพลเผยประชาชนหนุนอีก 1 ปี จัดเลือกตั้ง